FinELib

Välkommen!

FinELib är ett konsortium för finländska högskolor, forskningsinstitut och allmänna bibliotek som förhandlar fram avtal om e-resurser för det finländska vetenskapliga samfundet. På dessa sidor kan du följa med hur förhandlingarna om vetenskapliga tidskrifter framskrider och de uppnådda resultaten.

Våra mål  

→Vetenskapliga tidskrifters pris ska vara rimligt.

→ Information ska vara allmänt tillgänglig.

→ Övergången till öppen publicering ska ske utan extra kostnader.

→ Användarvillkoren för vetenskapliga artiklar ska vara ändamålsenliga och begripliga.

Läs mer om våra mål och bakgrunden för målen

Nyheter  

season’s greetings and good wishes for the new year

19.12.2018

During holiday season please contact our service e-mail finelib@helsinki.fi in addition to personal e-mail addresses.

→ Read more

FinELibs avtalsförhandlingar med Taylor & Francis och Wiley – en utmanande situation

14.12.2018

FinELibs nuvarande avtal med Taylor & Francis och Wiley är i kraft t.o.m. 31.12.2018. Eftersom detta datum närmar sig, förbereder konsortiemedlemmarna sig på olika scenarier för att ge forskarna tillgång till nödvändiga artiklar, oavsett vad som händer med förhandlingar.

→ Read more

FinELib’s negotiations with Taylor & Francis and Wiley: A Challenging situation

14.12.2018

FinELib’s current contracts with Taylor & Francis and Wiley will expire on December 31, 2018. As that date approaches, the FinELib consortium members are preparing for various scenarios to provide scholars access to necessary articles with minimal disruption or delay, regardless of what happens with the negotiations.

→ Read more

Diskussion  

Utnyttja
Open access
-fördelar

Vid förhandlingarna har man kommit överens om open access-fördelar för följande förläggares tidskrifter: Taylor&Francis, Sage, Elsevier, Emerald, Wolters Kluwer/Lippincott, American Chemical Society, Springer Nature.

Mer information om open access-fördelar för olika förläggare och organisationer får du även på ditt eget bibliotek.