Våra mål

Rimliga kostnader – omfattande tillgång till material

Prenumerationsavgifterna för vetenskapliga tidskrifter har skjutit i höjden under de senaste åren. Finländska universitet, yrkeshögskolor och forskningsinstitut använder flera miljoner euro för att införskaffa användarrättigheterna till vetenskapliga e-tidskrifter. Samtidigt har dessa organisationers budgetar till och med i vissa fall krympt. Om gapet mellan kostnaderna och budgetramen fortsätter att växa kommer organisationerna inte längre kunna garantera sina forskare omfattande tillgång till digitala vetenskapliga publikationer. Därför är kostnader och hantering av dessa i centrum vid förhandlingarna.

 

Öppen tillgång till information – nya vindar inom publicering

Öppen publicering har vunnit mark som ett alternativ till traditionell publicering. Artiklar som öppet publiceras på nätet är tillgängliga för vem som helst. Öppenhet ger forskningen och forskaren synlighet, försnabbar utvecklingen inom vetenskapen och gagnar olika områden i samhället. Användningsmöjligheterna för en öppen artikel är vanligtvis även mer omfattande än för artiklar som publicerats på ett traditionellt sätt. Öppenhet är motiverad med tanke på samhället, eftersom resultaten av forskning som bedrivs med offentliga medel borde vara tillgängliga för hela samhället.

Öppen publicering är inte gratis, utan kostnaderna för publiceringen täcks vanligtvis med författaravgifter. Målet med förhandlingarna är att prenumerationsavgifterna för vetenskapliga tidskrifter ska inkludera författaravgifterna för forskarna i våra vetenskapsorganisationer.

Med prenumerationsavgifterna skulle det vara möjligt att globalt finansiera övergången till öppen publicering utan att extra finansiering skulle behövas. För tillfället debiterar många uppskattade vetenskapliga publikationer in prenumerationsavgifter och en separat författaravgift om en forskare önskar göra sin artikel öppet tillgänglig. Denna dyra mekanism saktar ner tillväxten inom öppen publicering och ligger inte i det vetenskapliga samfundets intresse. Vid förhandlingarna letar man efter sätt att snabbt övergå till öppen publicering utan extra kostnader för det vetenskapliga samfundet.

Neuvottelut

Användarvillkor som främjar forskning

Det är viktigt att det finns tydliga och begripliga användarvillkor för artiklarna, oberoende av om de är öppet tillgängliga eller finns bakom en betalmur. Användarvillkoren för artiklar i tidskrifter som man prenumererar på fastställs i licensavtal. Användarvillkoren för öppna artiklar kan fastställas med Creative Commons-licenser.

Inom FinELib-konsortiet har man fattat beslut om licensieringsprinciper, i vilka de viktigaste eftersträvade avtalsvillkoren fastställs. Dessa inkluderar exempelvis rätten att använda licensierade fulltexter för datautvinning samt vetenskaplig kommunikation, utgående från vilken en forskare får skicka enskilda artiklar ur materialet till andra forskare som inte har tillgång till materialet. Användarvillkoren för e-resurser som FinELib förhandlat fram avtal för är tillgängliga på nätet.

FinELib strävar i sina förhandlingar efter att förläggarna ska förbinda sig till att erbjuda Creative Commons -licenser för öppen publicering. Den mest populära av dessa är CC BY-licens, som möjliggör exempelvis att dela och modifiera en artikel förutsatt att man hänvisar på ett vederbörligt sätt till originalartikeln samt anger vilka ändringar som gjorts.

Det vetenskapliga samfundet kräver att förläggarna ska svara på samfundets behov och ta i bruk nya modeller för tänkande och handling, som medför en övergång från traditionell publicering som begränsas av betalmurar till öppen publicering.

Öppenhet som ett nationellt mål och ett mål på EU-nivå

Mål och förhandlingar om öppen publicering i andra länder

Utnyttja
Open access
-fördelar

Vid förhandlingarna har man kommit överens om open access-fördelar för följande förläggares tidskrifter:
American Chemical Society  |  Elsevier  |  EmeraldIEEE  |  Royal Society of Chemistry  |  SageScience Advances  |  Springer Nature  |  Taylor & Francis  |  Wiley  |  Wolters Kluwer/Lippincott

Mer information om open access-fördelar för olika förläggare och organisationer får du även på ditt eget bibliotek.