Våra mål

Öppen tillgång till information för allmänheten

FinELib-konsortiets viktigaste mål är att vetenskapliga publikationer ska publiceras som omedelbart öppet tillgängliga. Detta mål är i linje med strategin Plan S, som tagits fram av forskningsfinansiärernas konsortium cOAlition S. Plan S slår fast att vetenskapspublikationer från och med år 2021 bör vara omedelbart öppet tillgängliga med omfattande rätt till fortsatt användning. Omedelbart öppen tillgång är också en av målsättningarna i det finländska forskarsamfundets åtgärdsprogram Öppen tillgång till forskningspublikationer.

Artiklar som publiceras öppet kan läsas av vem som helst på nätet. Öppenhet synliggör både forskningen och forskaren: det är enkelt för sökmotorer att hitta öppet tillgängliga artiklar vilket också ökar sannolikheten för hänvisningar. Öppenhet påskyndar vetenskaplig utveckling och gör forskningsresultat snabbt och effektivt tillgängliga för alla.

Användarvillkor som främjar forskning

Artiklar bör ha tydliga och begripliga användarvillkor oberoende av om de är öppet tillgängliga eller finns bakom en betalvägg. Användarvillkor för artiklar som finns bakom betalvägg fastställs i licensavtal, medan villkoren för öppna artiklar vanligtvis fastställs med Creative Commons -licenser.

Målet för FinELibs förhandlingar är att förläggare ska erbjuda Creative Commons CC BY-licens för öppet tillgänglig publicering, vilket också i regel förutsätts i Plan S. Med CC BY-licensen är det möjligt att dela och modifiera en artikel, förutsatt att man på ett korrekt sätt hänvisar till originalartikeln och anger vilka ändringar som gjorts.

Användarvillkor för artiklar som finns bakom betalvägg fastställs i licensavtal. FinELibs licensieringsprinciper slår fast de viktigaste eftersträvade användarvillkoren för material bakom betalvägg. Till dessa hör till exempel rätten att använda licensierade fulltexter för datautvinning och vetenskaplig kommunikation, vilken ger forskare lov att skicka enskilda artiklar ur licenserat material till forskarkollegor utan tillgång.

Klicka här för att se användarvillkoren för materialen som FinELib förhandlat fram avtal för.

Neuvottelut

Rimliga kostnader

Finländska högskolor och forskningsinstitut använder flera miljoner euro på att prenumerera på vetenskapliga e-tidskrifter. Samtidigt har organisationernas upphandlingsbudgetar till och med krympt. Om gapet mellan utgifter och budgetramar fortsätter att växa går det inte längre att garantera forskare och studerande omfattande tillgång till digitala vetenskapliga publikationer. Därför är kostnader och stävjandet av dem en central fråga i FinELibs förhandlingar.

Många ansedda vetenskapliga publikationer debiterar en prenumerationsavgift och en separat författaravgift om en forskare önskar göra sin artikel öppet tillgänglig. Detta fördröjer utvecklingen av öppet tillgänglig publicering och ligger inte i vetenskapssamhällets intresse.

FinELib förhandlar fram transformativa avtal vars mål är att snabbt övergå till öppet tillgänglig publicering utan extra kostnader för vetenskapssamhället. Syftet med de transformativa avtalen är att publiceringskostnaderna ska täckas av licensavgifter, så att övergången till öppet tillgänglig publicering inte orsakar högre totalkostnader. Kostnaderna bör därtill vara transparenta, och standarderna för öppen publicering och publiceringsprocesser bör utvecklas.

I fortsättningen ska de vetenskapliga tidskrifternas betalväggar slopas och förläggarna få betalt för att publicera öppet tillgängligt.

Öppenhet som ett nationellt mål och ett mål på EU-nivå

Mål och förhandlingar om öppen publicering i andra länder

Utnyttja Open access -fördelar

Vid förhandlingarna har man kommit överens om open access-fördelar för följande förläggares tidskrifter.

Mer information om open access-fördelar för olika förläggare och organisationer får du även på ditt eget bibliotek.