Website _ header(3)

Yhteenveto

FinELib-konsortion neuvottelujen tavoite vuonna 2018 oli saada lehtipaketteja tilaaville organisaatioille oikeus lukea tiedelehtiä sekä vastaaville kirjoittajille oikeus julkaista lehdissä ilman erillistä lisämaksua.

Springerin osalta konsortiosopimus solmittiin 1.10.2018, Royal Society of Chemistryn osalta 1.1.2019.

Neuvottelut Wileyn ja Taylor & Francisin kanssa jatkuivat vuodenvaihteen 2018–2019 yli. Taylor & Francisin osalta neuvottelut päättyivät tammikuun 2019 lopussa tuloksettomina.

Avoimuus oli vahvasti esillä myös kansallisella tasolla; Suomessa valmisteltiin avoimen tieteellisen julkaisemisen kansallista strategiaa, yliopistorehtorit ottivat kantaa lehtipakettineuvottelujen puolesta ja Suomen Akatemia liittyi cOAlition S -rahoittajiin.


Lisenssit yli organisaatiorajojen -projektissa
pyrittiin pilottien kautta löytämään malli, jolla voitaisiin hankkia aineistoja yhteisellä lisenssillä useille organisaatioille. Pilotit kuitenkin osoittivat, että kustantajat eivät pääsääntöisesti suostu yhteisiin lisensseihin tai niistä ei ole saatavissa hintahyötyä. Näiden tulosten valossa lisenssien laajennuspilotointia ei ollut syytä jatkaa. Lisäksi projektissa laajennettiin konsortion jäsenten FinELib-lisenssit koskemaan uusia käyttäjäryhmiä.

FinELibin palvelusopimukset uusittiin vuonna 2018. Yleisten kirjastojen osalta päivitettiin samalla yhteystietoja, joita tarvittiin aiempaa enemmän, sillä FinELibiin liittyviä koordinoivia tehtäviä ei enää hoideta maakuntakirjastotasolla.

Yhteenveto FinELib-konsortion toiminnasta 2018

   YLÖS

1. Koordinointi ja yhteistyö

Konsortion jäsenmäärässä tapahtui muutoksia Tampereen yliopiston ja Tampereen Teknillisen yliopiston yhdistyessä Tampereen yliopistoksi. Samaan konserniin liittyi myös Tampereen ammattikorkeakoulu. FinELib-toimisto neuvotteli aineistojen lisensioimisesta uudelle konsernille.

Tampereen korkeakoulukirjastojen kanssa keskusteltiin pitkin vuotta korkeakoulujen yhdistymisen vaikutuksista aineistohankintaan ja etsittiin ratkaisuja uudenlaisen organisaatiorakenteen tuomiin haasteisiin aineistojen hankinnassa ja käytössä.

FinELibin ja jäsenorganisaatioiden väliset palvelusopimukset uusittiin, koska sopimus oli osittain vanhentunut ja toisaalta siitä puuttui asioita. Palvelusopimukset valmisteltiin yhteistyössä konsortion jäsenten kanssa. Luonnos laadittiin FinELib-toimistossa, jonka jälkeen siihen kerättiin konsortion kommentit ja näiden perusteella laadittiin lopullinen sopimuspohja. Suurimpia uusia asioita olivat avoimen saatavuuden edistäminen ja lisääntynyt viestintä, sekä tietosuoja-asetuksen vaatima sopiminen henkilötietojen käsittelystä.

Uuden palvelusopimuksen solmi lähes jokainen konsortion jäsenistä, vain joitakin yleisiä kirjastoja jättäytyi konsortiosta pois.

1.1 Työryhmät

Lehtipakettineuvottelujen strategiaryhmä koottiin vuonna 2018 käsittelemään lehtipakettineuvottelujen strategisia ja taktisia kysymyksiä.

Ryhmän kokoonpano:

Seppo Parkkila, tutkimuksesta vastaava vararehtori, Tampereen yliopisto (pj.)
Paula Eerola, tutkimuksesta ja tutkimusinfrastruktuureista vastaava vararehtori, Helsingin yliopisto
Ulla Nygrén, kirjastonjohtaja, Turun yliopisto
Kimmo Tuominen, ylikirjastonhoitaja, Helsingin yliopisto
Seliina Päällysaho, tutkimuspäällikkö, SeAMK
Mikko Tolonen, professori, Helsingin yliopisto
Mikael Laakso, yliopistolehtori, Hanken
Per Mickwitz, tutkimusjohtaja, Suomen ympäristökeskus


Neuvottelujen viestintää suunnittelemaan perustettu työryhmä
aloitti työnsä elokuussa 2017 ja jatkoi työtään keväällä 2018. Ryhmän viimeinen kokous pidettiin toukokuussa 2018.

Ryhmän kokoonpano:

Tiina Jounio, Oulun yliopisto
Veera Ristikartano, Helsingin yliopisto
Kaarina Meriläinen, Itä-Suomen yliopisto
Arto Ikonen, Jyväskylän yliopisto
Erik Lindgren, Turun yliopisto
Aniita Ahlholm-Kannisto, Tampereen yliopisto
Ulla Ohvo, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu
Oili Valtonen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Elisa Paavilainen, Suomen ympäristökeskus
Anu Alaterä, FinELib-toimisto
Terhi Manninen, FinELib-toimisto

Lehtipakettineuvottelujen ja erityisesti Taylor & Francis ja Wiley-neuvottelujen haastavan tilanteen tueksi perustettiin lokakuussa 2018 Alternative Access -työryhmä.

Ryhmä päivitti Elsevier-neuvottelujen aikana laaditun Alternative Access -ohjeen FinELibin verkkosivuilla, keräsi vinkkejä ja kokemuksia työkaluista kirjastojen ja tietopalvelujen käyttöön sekä selvitti erilaisia pitkäaikaiskäyttöön ja viestintään liittyviä asioita. Ryhmä jatkaa työtään vuonna 2019.

Ryhmän kokoonpano:

Arto Ikonen, Jyväkylän yliopisto
Marjo Kuusela, Helsingin yliopisto
Mari Katvala, Oulun yliopisto
Erik Lindgren, Turun yliopisto
Aniita Ahlholm-Kannisto, Tampereen yliopisto
Ulla Ohvo, LUT
Anu Pietilänaho, Aalto yliopisto
Harri Parviainen, Itä-Suomen yliopisto
Kirsi Salmi, Itä-Suomen yliopisto
Sirpa Suonpää, Luke
Sari Soininen, Metropolia amk
Anna Laakkonen, Laurea amk
Toni Vesterinen, FinELib-toimisto
Anu Alaterä, FinELib-toimisto


Lisenssit yli organisaatiorajojen -projektin pilottiryhmä
ssä oli mukana jäseniä 21 pilottiorganisaatiosta sekä FinELib-toimistosta, yhteensä 49 henkilöä. Ryhmä tuotti tietoa käytettäväksi kustantajaneuvotteluissa.

1.2 Kansainvälinen yhteistyö

Avoin julkaiseminen on tiivistänyt kansainvälistä yhteistyötä. Useilla mailla on samat neuvottelutavoitteet ja ne neuvottelevat samojen kustantajien kanssa. Sopimuksiin liittyvä läpinäkyvyys on myös lisääntynyt.

FinELib-toimisto osallistui kansainväliseen yhteistyöhön vuonna 2018 mm. OA2020:n, EUA:n, Liberin, Knowledge Exchangen ja konsortioiden yhteistyöfoorumin ICOLCin kanssa.

OA2020 on luonut toimintatapoja ja kouluttanut kirjastoja avoimeen julkaisemiseen liittyen, EUA on kerännyt tietoa julkaisemiseen liittyvistä tilausmaksuista ja laatinut suosituksia toimintatavoista, Liber ja Knowledge Exchange ovat laatineet suosituksia ja mm. seminaarein välittäneet tietoa ja toimintatapoihin liittyviä käytäntöjä.

ICOLCin ja Liberin vuosittaisissa konferensseissa on ollut mahdollisuus jakaa tietoa ja käydä keskustelua ajankohtaisista asioista. Anu Alaterän abstrakti Sharing negotiation goals and results with the research community: Finnish experiences valittiin vuoden 2018 Liber-konferenssissa  yhdeksi kolmesta konferenssin parhaasta abstraktista.

Keskustelu Plan S:n ympärillä on myös lähentänyt konsortioita. Virallisten yhteyksien lisäksi käydään keskusteluja eri maiden kanssa niiden neuvottelutilanteesta.

   YLÖS

2. Aineistoneuvottelut

Avoimen julkaisemisen kehittyminen kiristää myös konsortion kriteereitä hyväksyttäville sopimuksille. Aiempina vuosina konsortio solmi sopimuksia joissa oli sovittu alennuksista avoimen julkaisemisen maksuihin tai sopimus kattoi vain hyvin rajallisen määrän suomalaisten julkaisemia avoimia artikkeleita. Nyt tavoitteena on kuitenkin siirtyä avoimeen julkaisemiseen ripeämmin.

Kasvaneiden neuvottelutavoitteiden myötä neuvottelut ovat muuttuneet haasteellisemmiksi ja siksi taustayhteisön tuki neuvotteluille on tärkeä. Entistä tärkeämpää on myös se, että tutkijat ja tutkimusorganisaatiot tuntevat julkaisemiseen liittyvää taloutta ja asioiden yhteyksiä. Tämän vuoksi FinELib-konsortio on viestinyt aiempaa enemmän neuvottelujen kulusta sekä muistakin sopimukseen kirjatuista ehdoista kuin vain käyttöehdoista.

2.1 Avoin julkiseminen sopimusneuvotteluissa

Open Access -julkaisemisen ehdoista FinELib neuvotteli vuoden 2018 aikana neljän kustantajan kanssa:

Springer

Lokakuussa solmitussa Springer Compact -sopimuksessa lisenssimaksulla katetaan lukuoikeuden lisäksi myös avoimen julkaisemisen kustannuksia. Sopimus tarjoaa pääsyn yli 2200 tieteelliseen lehteen sekä mahdollisuuden julkaista avoimia artikkeleita kokoelman lähes 1900 hybridilehdessä ilman lisämaksua pääsääntöisesti CC BY-lisenssillä. Avoin julkaiseminen on sopimuksessa oletuksena; tutkijan ei siis tarvitse pyytää sitä erikseen. Kirjastojen ja tutkijoiden arkea helpottaa myös se, että prosessiin ei liity kirjoittajamaksujen laskutusta.

Royal Society of Chemistry (RSC)

Royal Society of Chemistryn (RSC) kanssa neuvoteltiin konsortiolle uusi sopimus – FinELibillä ei aiemmin ole ollut sopimusta RSC:n kanssa. Vuodelle 2019 solmittu RSC Read & Publish -sopimus kattaa pääsyn RSC:n lehtiin, sekä mahdollisuuden julkaista avoimia artikkeleita RSC:n hybridilehdissä ilman lisämaksua.

Taylor & Francis

Taylor & Francisin kanssa käytiin neuvotteluja vuonna 2018, mutta neuvottelut päättyivät tuloksettomina tammikuussa 2019. Kustantajan ja konsortion käsitykset kohtuullisista kustannuksista poikkesivat toisistaan jyrkästi. Konsortio ei voinut suostua kustantajan vaatimaan lisäkustannukseen eikä kustantaja ollut valmis tekemään kohtuullisempaa tarjousta. Pääsy aineistoon katkesi pitkäaikaiskäytettävää aineistoa lukuun ottamatta 1.2.2019.

LUE LISÄÄ NEUVOTTELUJEN KULUSTA:
FinELibin neuvottelut Taylor & Francisin ja Wileyn kanssa haastavassa tilanteessa (14.12.2018)
Neuvottelut Taylor & Francisin kanssa päättyneet tuloksettomina (28.1.2019)

Wiley

Konsortio ja Wiley kävivät neuvotteluja sopimuksesta, joka sisältää tutkijoille oikeuden lukea Wileyn julkaisemia lehtiä ja mahdollisuuden julkaista artikkelinsa avoimena. Neuvotteluissa ei päästy yhteisymmärrykseen sopimuksen kustannuksista ja avoimena julkaistavien artikkelien määrästä ja neuvottelut jatkuivat vuoden 2019 puolelle.

LUE LISÄÄ NEUVOTTELUJEN KULUSTA:
FinELibin neuvottelut Wileyn kanssa jatkuvat (21.2.2019)

FinElibin sopimuksilla julkaistut avoimet artikkelit 2018

Vuonna 2018 FinELib-sopimusten perusteella julkaistiin tai hyväksyttiin julkaistavaksi 822 artikkelia avoimena:

* Sovittu Open Access -etu: maksuttomat artikkelit / vuosi tai: alennus APC-maksusta %
* Springerin OA-artikkelimäärä on ajalta loka-joulukuu (sopimuksen alkamisesta)
* OA-artikkelien prosenttiosuus on laskettu ko. lehtipakettia tilaavien jäsenten julkaistusta artikkelimäärästä

2.2. Aineistohankinta

Kaiken kaikkiaan FinELib-toimisto neuvotteli vuonna 2018 noin 40 aineistosta.

Ovidin EBMR ja Nursing Collection -aineistoista sekä EBSCO:n Philosopher's Index -aineistojen konsortiotilauksista luovuttiin, koska tilaajien määrä jäi alle neljän.

Jäsenorganisaatiot käyttivät aineistoihin rahaa konsortion kautta vajaa 0,5 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2017. Eroja oli kuitenkin eri asiakasryhmien välillä: yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen konsortiohankinnat olivat hieman pienemmät kuin vuonna 2017, tutkimuslaitosten hankinnat hieman enemmän kuin vuonna 2017 ja yleisten kirjastojen hankinnat lähes 200 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2017.

Kaikki asiakasryhmät käyttivät vähemmän rahaa e-kirjoihin. Yleisten kirjastojen vähennys johtui lähes kokonaan siitä, että Aleksi-viitetietokannan tarjonta kirjastoille päättyi. Osa konsortiohankintojen vähennyksestä johtuu siitä, että konsortio lopetti muutamien aineistojen hankinnan.

Vähemmän rahaa käytettiin vuonna 2018 myös siksi, että valuuttakurssit erityisesti USD:n osalta olivat meille suosiolliset:

* https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html

Elsevierin SD Freedom-sopimuksen APC-alennuksen piiriin kuuluvien lehtien määrä kasvoi kesällä 2018, kun 80 Society-lehteä lisättiin sopimukseen.

Uusia tilauksia kesken sopimuskauden tuli 57 kappaletta.

Konsortio valitsi 10 uutta aineistoa konsortion neuvotteluihin, mutta kaikkien neuvotteluihin valittujen kotimaisten aineistojen osalta neuvottelut päättyivät tuloksettomina. Sen sijaan neuvotteluihin valitusta kolmesta ulkomaisesta aineistosta sopimukset solmittiin Royal Society of Chemistryn ja Statistan kanssa. Lisäksi Sciencen kanssa sopimustekstiä koskevat neuvottelut jatkuivat edelleen vuoden 2019 puolelle.

Aineistohankinnat sektoreittain

   YLÖS

3. Projektit

Lisenssit yli organisaatiorajojen -projektissa pilotoitiin usean organisaation yhteisiä lisenssejä.

Piloteissa selvitettiin, ovatko kustantajat valmiita myymään usean organisaation yhteisiä lisenssejä ja onko yhteisistä lisensseistä saatavissa hinta- tai muuta hyötyä. Lisäksi esiin nousi kysymys siitä, miten aineistojen käyttö rajataan teknisesti, jos kaikkia aineistoja ei ole hankittu yhteiseksi.

Tulokset jäivät vähäisiksi, koska kustantajat eivät pääsääntöisesti suostu yhteisiin lisensseihin tai niistä ei ole saatavissa hintahyötyä. Yhteislisenssejä hyödynsi vain kaksi pilottia, jotka tilasivat yhteislisenssin yhteensä neljään aineistoon. Näiden tulosten valossa lisenssien laajennuspilotointia ei ole syytä jatkaa.

Pilotoinnin lisäksi projektissa on laajennettu konsortion jäsenten FinELib-lisenssit koskemaan uusia käyttäjäryhmiä (erikoistumiskoulutukset, ristiinopiskelijat) sisällyttämällä kyseiset käyttäjämäärät organisaatioiden vuosittain päivitettäviin käyttäjälukuihin. Selvityksiä lisenssien laajentamisesta muille uusille käyttäjäryhmille (koulutusvienti, yrityksille räätälöidyt koulutukset) jatketaan vuonna 2019.

   YLÖS

4. Viestintä

FinELib-toimisto ja konsortion organisaatiot ovat viestineet vuoden aikana sekä solmituista sopimuksista (Elsevier, ACS ja Springer) että sopimusten päättymisen uhasta (Taylor & Francis ja Wiley).

LUE LISÄÄ FINELIBIN SIVUILTA:
Uutiset ¦ News
Tiedelehtisopimukset ¦ Agreements

Lehtipakettineuvottelujen päättymiseen liittyvä uhka kiinnosti mediaa. FinELib-toimiston ja konsortion edustajia haastateltiin mm. valtakunnallisiin sanomalehtiin, yliopisto- ja opiskelijalehtiin sekä kansainvälisiin tiedejulkaisemisesta kirjoittaviin lehtiin.

FinELib-toimisto on kuluneen vuoden aikana kehittänyt verkkosivujaan ja lisännyt sinne sisältöä. Konsortio on saanut julkisuuslakiin perustuvia tietopyyntöjä ja niiden perusteella julkaissut solmittuja sopimuksia verkkosivuillaan. Lisäksi verkkosivuille on siirretty aiemmin muualla sijainneet avoimen julkaisemisen ohjeet.

FinELib-toimisto piti useita esityksiä neuvotteluistaan kansainvälisillä foorumeilla, esim. Liber-konferenssissa Ranskassa, Otervene repozitare -konferenssissa, NordILL-konferenssissa Ruotsissa, Tanskan kirjastojohtajien kokouksessa Kööpenhaminassa.

Suomessa pidettiin esityksiä mm. Tiedejulkaisemisen rahoitus -seminaarissa, Wide-tapahtumassa ja Avoimen tieteen päivillä.

Konsortion jäsenille pidettiin säännöllisin väliajoin aineistoneuvotteluwebinaareja.

   YLÖS

5. Talous

FinELibin talous vuonna 2018

* Vuonna 2018 FinELibin budjetoidut ostopalvelut, matkat ja muut kulut sisältyivät Kirjastoverkkopalveluiden perusrahoituksen wbs 7981200 budjettiin. Myös osa FinELibin toteutuneista ostopalveluista, matkoista ja muista kuluista on kirjattu wbs:lle 7981200.

   YLÖS

6. Aineistojen käyttö

FinELib-aineistojen käyttö on viime vuodesta hieman laskenut yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Tutkimuslaitoksissa ja yleisissä kirjastoissa käyttö on kasvanut. Yleisten kirjastojen käyttöluvun muutosta  selittää PressReader-aineiston kasvu sekä tilaajamäärän että käytön osalta.

* Huomioitavaa käyttötilastoista: luvuista puuttuu Elektra 08–12/2018

   YLÖS