Tavoitteet

Tieto avoimesti kaikkien käyttöön

FinELib-konsortion keskeinen tavoite on tieteellisten artikkeleiden välitön avoin julkaiseminen. Avoimina julkaistut artikkelit ovat verkossa kenen tahansa luettavissa. Avoimuus antaa tutkimukselle ja tutkijalle näkyvyyttä: hakukoneet löytävät avoimet artikkelit hyvin ja artikkelin todennäköisyys tulla viitatuksi kasvaa. Avoimuus nopeuttaa tieteen kehitystä ja tuo tutkimustulokset nopeasti ja tehokkaasti kaikkien käyttöön.

Konsortion solmiman sopimuksen tulee esim. rahoituslähteestä tai artikkelin julkaisuajankohdasta riippumatta kattaa kaikkien sopimuksessa mukana olevien organisaatioiden tutkijoiden avoimena julkaistavien artikkeleiden kirjoittajamaksut.

Tutkimusta edistävät käyttöehdot

Sopimusneuvottelujen tavoitteena on, että kustantajat tarjoavat artikkelien avoimeen julkaisemiseen Creative Commonsin CC BY -lisenssin. CC BY -lisenssi mahdollistaa esim. artikkelin jakamisen ja muuntelun sillä ehdolla, että alkuperäiseen artikkeliin viitataan asianmukaisesti ja tehdyt muutokset merkitään. CC BY -lisenssiä suosittelevat monet tiederahoittajat.

Tutkijan tai tämän taustaorganisaation tulee voida säilyttää tekijänoikeus artikkeliin.

Kustantajan julkaisuprosessin tulee olla selkeä ja tukea avointa julkaisemista. Julkaisuprosessin epäselvyyksistä johtuvien virheiden korjaaminen jälkikäteen tulee olla mahdollista. Sopimuksessa mukana olevien organisaatioiden tulee voida seurata avoimen julkaisemisen etenemistä.

Maksumuurin takana olevien artikkelien tärkeimmät tavoitellut käyttöehdot määritellään FinELibin hankintaperiaatteissa. Tällainen on esimerkiksi tieteellinen kommunikaatio, jonka perusteella tutkija saa lähettää yksittäisiä artikkeleita muille tutkijoille, joilla ei ole pääsyä niihin.

FinELibin neuvottelemien aineistojen käyttöehdot on koottu konsortion asiakaswikiin.

Hankintaperiaatteet FinELib-sopimusten laatutakuuna

FinELib-konsortion hankintaperiaatteet toimivat laatutakuuna konsortion jäsenille.

Sopimusten tulee täyttää kaikkia FinELib-aineistoja koskevat yleiset lisensiointiperiaatteet. Avoimen julkaisemisen sisältäviin FinELib-sopimuksiin sovelletaan lisäksi avoimen julkaisemisen periaatteita.

Lue lisää FinELibin hankinta- ja avoimen julkaisemisen periaatteista konsortion asiakaswikistä.

Tavoitteet-sanapilvi

Kohtuulliset kustannukset

Suomalaiset korkeakoulut ja tutkimuslaitokset käyttävät miljoonia euroja tieteellisten e-lehtien tilauksiin. Samaan aikaan hankintabudjetit ovat jopa pienentyneet. Jos kustannusten ja budjettikehityksen välinen ero jatkaa kasvuaan, tutkijoille ja opiskelijoille ei pystytä takaamaan laajaa pääsyä elektronisiin tiedelehtiin. Siksi FinELibin neuvottelujen ytimessä ovat myös kustannukset ja niiden hillitseminen.

Monet arvostetuista tiedelehdistä laskuttavat sekä tilausmaksun että erillisen kirjoittajamaksun, mikäli tutkija haluaa julkaista artikkelinsa avoimena. Tämä hidastaa avoimen julkaisemisen kasvua eikä ole tiedeyhteisön edun mukaista.

FinELib neuvottelee transformatiivisia sopimuksia, joiden tavoitteena on siirtyä ripeästi kohti avointa julkaisemista ilman tiedeyhteisölle aiheutuvia lisäkustannuksia. Transformatiivisten sopimusten tarkoituksena on, että kokonaiskustannukset eivät nouse avoimeen julkaisemiseen siirtymisen myötä, vaan julkaisemisen kustannukset katetaan lisenssimaksuilla. Lisäksi kustannusten on oltava läpinäkyviä, ja avoimen julkaisemisen standardeja ja julkaisuprosesseja on kehitettävä.

Jatkossa kustantajille maksetaan avoimen julkaisemisen palveluista ja tieteellisten lehtien maksumuurit poistuvat.

Hyödynnä Open Access -etuja

FinELibin tiedelehtisopimuksiin sisältyy avoimen julkaisemisen etuja seuraavien kustantajien lehtiin.

Lisätietoa kustantaja- ja organisaatiokohtaisista eduista saat myös omasta kirjastostasi.