Förhandlingar år 2019 – med sikte på öppen publicering

20.8.2019

Vetenskapliga artiklar publiceras enligt tradition bakom en betalvägg, vilket betyder att endast forskare, vars hemorganisation har råd att betala tidskrifternas dyra prenumerationsavgifter, kan läsa artiklarna.

FinELib-konsortiet strävar efter att skapa modeller där resurserna som tidigare använts för prenumerationsavgifter omdirigeras så att högskolornas och forskningsinstitutens forskare kan publicera sina artiklar öppet utan extra avgifter. Öppet publicerade artiklar är fritt tillgängliga och alla som är intresserade av vetenskapliga rön kan läsa och utnyttja artiklarna utan kostnad.

FinELib-konsortiet håller vid förhandlingarna samtidigt fast vid läs- och användarrättigheterna till de artiklar som publicerats bakom den traditionella betalväggen.

FinELib-konsortiets förhandlingar är en del av en internationell rörelse där allt fler länder och konsortier ingår avtal om öppen publicering med vetenskapliga förlag. Målet är att majoriteten av världens alla vetenskapliga artiklar publiceras öppet redan inom några år, vilket betyder att prenumerationsavgifter inte längre behövs. Och i framtiden står bl.a. forskningsfinansiärer, högskolor och forskningsinstitut inklusive deras bibliotek, för publiceringsavgifterna, inte den enskilda forskaren.

FinELib förhandlar som bäst om avtal för informationsresurser vars nuvarande avtal tar slut den 31.12.2019

Det nuvarande avtalet med Wiley omfattar ca. 1 250 tidskrifter, men inga fördelar då det gäller öppen publicering. FinELibs förhandlingar om öppen publicering med Wiley har redan pågått i flera år. För att få tilläggstid, ingicks för år 2019 ett ettårigt tilläggsavtal med samma villkor som för år 2018

Det nuvarande avtalet med Sage omfattar ca. 950 tidskrifter samt en märkbar rabatt på publiceringsavgifterna för öppen publicering. Målet är att det nya avtalet med Sage omfattar öppen publicering utan särskilda publiceringsavgifter för den enskilda forskaren.

Det ettåriga avtalet med Royal Society of Chemistry (RSC) omfattar 40 tidskrifter inom kemi samt öppen publicering i dessa tidskrifter. Fram till och med juli 2019 hade 28 artiklar publicerats öppet inom ramen för avtalet och man förhandlar som bäst om förnyandet av det.

En del av förlagen har tillsvidare inte erbjudit några modeller för övergången till öppen publicering. I årets förhandlingsomgång gäller det här Elseviers Cellpress, Springer Natures tidskrift Nature, AAAS:s tidskrift Science och IEEE:s (Institute of Electrical and Electronics Engineers) IEL-tidskriftspaket inom elektroteknik och datavetenskap.

Därför är förhandlingarna extra svåra med de här förlagen.

FinELibs avtal med Taylor & Francis tog slut 31.12.2018. Taylor & Francis har inte gett FinELib-konsortiet någon ny offert under våren 2019 och förhandlingar har inte återupptagits.

Förhandlingar med Taylor & Francis avslutades utan resultat

28.1.2019

FinELib-konsortiet och Taylor & Francis nådde inget resultat i sina förhandlingar. Detta innebär att åtkomsten till Taylor & Francis tidskriftssamlingar upphör 1 februari 2019.

FinELib hade som mål att tillförsäkra forskarna åtkomst till tidskrifter som ges ut av Taylor & Francis samt möjlighet att publicera sina artiklar med öppen tillgång. Förlaget och konsortiet har väldigt olika uppfattning om skäliga kostnader.

”Det är en beklaglig situation. Vi är beredda att fortsätta förhandlingarna om förlaget lägger fram mer skäliga krav”, säger Arja Tuuliniemi, som svarar för tjänsterna i FinELib-konsortiet. ”De finländska universiteten och forskningsinstituten har ett starkt engagemang för att främja öppen tillgång. Det får ändå inte innebära att det blir dyrare att ge ut vetenskapliga publikationer.”

”För forskningen är det väldigt viktigt att publicering med öppen tillgång avancerar. Forskningsorganisationerna ska ändå inte vara penningautomater för de stora förlagen, och vi kan inte ge efter för de ständiga kraven på mer pengar. Situationen är med andra ord svår, men oundviklig”, säger Mikko Tolonen, biträdande professor i digital humaniora vid Helsingfors universitet och medlem av FinELibs strategigrupp för förhandlingarna om tidskriftspaket.

Biblioteken och informationstjänsterna vid konsortiets medlemsorganisationer kommer att hjälpa forskare, lärare och studenter att hitta alternativa kanaler för att komma åt artiklar. Olika metoder för att hitta artiklar finns också på FinELibs webbsida om Alternative Access.

Mera information:

Arja Tuuliniemi
servicechef, FinELib, Nationalbiblioteket
tel. 02941 44294
arja.tuuliniemi[at]helsinki.fi

FinELibs avtalsförhandlingar med Taylor & Francis och Wiley – en utmanande situation

14.12.2018

FinELib-konsortiet förhandlar som bäst om nya avtal med två stora förlag, Taylor & Francis och Wiley. De nuvarande avtalen är i kraft t.o.m. 31.12.2018.

Förhandlingarnas mål är att ge FinELib-konsortiets medlemmar tillgång till vetenskapliga tidskrifter samt att medlemsorganisationernas forskare ska kunna publicera sina forskningsresultat open access utan att de totala kostnaderna för konsortiet ökar. Båda förlagen vill å sin sida öka avgifterna anmärkningsvärt och beroende på hur förhandlingarna utfaller, kan följande scenarier förverkligas:

  • om FinELib lyckas kan författare associerade med konsortiemedlemmarnas organisationer publicera open access i tidskrifter utgivna av Taylor & Francis och Wiley inom kort

  • om FinELib inte når en överenskommelse med förlagen före slutet av december, kommer konsortiemedlemmarnas organisationer inte att ha tillgång till nya artiklar i tidskrifter utgivna av de två förlagen. Även en del av de redan publicerade artiklarna blir otillgängliga.

Vad handlar förhandlingarna om?

FinELib vill uppnå övergångsavtal som beaktar övergången från licensavgifter till författaravgifter för open access. För tillfället betalar FinELib-konsortiet flera miljoner euro för att få tillgång till Taylor & Francis och Wileys tidskrifter. Förlagen kräver ytterligare en avsevärd summa pengar för att inkludera open access utgivningen i avtalen, vilket enligt FinELib-konsortiet varken är rättvist eller hållbart.

“Övergången till open access måste ske snabbt och uppnås via kostnadsneutrala avtal. De finska universitetens rektorer kan inte rekommendera att avtalen förnyas ifall de inte uppfyller de här målen. Vi förväntar oss förståelse från förlagen på den här punkten”, säger Seppo Parkkila, prorektor vid Tammerfors universitet och ordförande i FinELib’s strategigrupp för avtalsförhandlingarna.

En global övergång till open access

Att inkludera publicering i hybridtidskrifter i konsortieavtalen är FinELibs mål endast för en övergångsperiod. Slutmålet är ett utgivningssystem där både tidskrifter belagda med prenumerationsavgifter och hybridtidskrifter omvandlats till fritt tillgängliga tidskrifter. Open access ger forskningen mera synlighet och hela samhället, både i Finland och globalt, gagnas av att kunskapen är fritt tillgänglig. Det här målet delas globalt av allt fler länder, finansiärer och universitets, vilket nyligen har konkretiserats bl.a. i Plan S, på Open Access konferensen i Berlin och via Kinas stöd för Plan S samt via avtalsförhandlingar som University of California och Sverige fört med förlagen.

Mera information:

Arja Tuuliniemi
servicechef, FinELib, Nationalbiblioteket
tel. 02941 44294
arja.tuuliniemi[at]helsinki.fi

Seppo Parkkila
professor, prorektor, Tammerfors universitet
ordförande FinELib’s strategigrupp för avtalsförhandlingarna
seppo.parkkila[at]staff.uta.fi

FinELib-konsortiets medlemsorganisationer som prenumererar på Taylor & Francis och Wiley tidskriftsdatabaser (pdf)

Finnish university rectors council UNIFI’s statement about the negotiations

Statement on Plan S

Pressmeddelande från Berlin Open Access Conference

China backs bold plan to tear down journal paywalls (Nature, 05.12.2018)

University of California’s negotiations

Sweden’s negotiations