OA articles for Nature journals have been used up

11.9.2023

Publishing at Nature and Nature Research journals was much higher than anticipated, resulting with the premature end of article quota.

It’s no longer possible to publish open access at Nature journals with FinELib’s agreement. The article quota, which was acquired has been used up, and there are no more articles left in the current agreement, which is in effect until December 31, 2024.

The open articles acquired for Nature and Nature Research journals were used up noticeably faster than expected. The acquired article quantity was based on publication data available at the time, but the amount of published articles was much higher than anticipated.

With the FinELib agreement, total of 33 open articles were published in the Nature and Nature Research journal family's hybrid journals.

The FinELib consortium's Nature agreement covered open publishing in hybrid journals belonging to the Nature and Nature Research family of journals. Fully open access journals were not included in the agreement. With the agreement, the corresponding authors affiliated with a consortium member were able to publish their article open access without a publication fee.

Nature-lehtien avoimet artikkelit käytetty loppuun

30.8.2023

Sopimuskaudelle 1.6.2022–31.12.2024 hankitut artikkelit on kulutettu loppuun, eikä maksuton avoin julkaiseminen sopimuksen puitteissa enää ole mahdollista.

Nature- ja Nature Research -lehtiin hankitut avoimet artikkelit kuluivat selvästi odotettua nopeammin. Hankittu artikkelimäärä perustui julkaisudataan, joka oli käytettävissä sopimuksen neuvottelemisen aikaan. Julkaiseminen on sittemmin ollut aiempaa vilkkaampaa.

Sopimuksella julkaistiin 33 avointa artikkelia Nature sekä Nature Research -lehtiperheeseen kuuluvissa hybridilehdissä.

FinELib-konsortion Nature-sopimus kattoi avoimen julkaiseminen Nature sekä Nature Research- lehtiperheeseen kuuluvissa hybridilehdissä. Täysin avoimet lehdet eivät sisältyneet sopimukseen. Sopimuksen nojalla vastaava kirjoittaja, joka kuuluu sopimuksessa mukana olevaan organisaatioon, sai julkaista artikkelinsa avoimena ilman kirjoittajamaksua.

Costs of scientific journals have reached unsustainable level – The future of subscriptions in jeopardy

21.8.2023

Publishers are demanding increasingly higher fees for reading scientific journals and open access publishing, even though the scientific community can't sustain even the current costs. The expenses have risen to a level that doesn't correspond to the benefits received from the services.

Finnish universities and research institutions have long been facing financial challenges. Many of them have had to reduce their staff through negotiation processes. Meanwhile, scientific journal publishers have systematically raised fees for reading scientific journals and open access publishing, even though publishers essentially receive researchers' articles and their reviews as unpaid work.

The FinELib consortium has negotiated agreements with scientific publishers that cover both reading scientific journals and open access publishing. Through these agreements, the costs of reading scientific journals have been shifted to enable researchers to publish openly without charges. However, the overall costs have still risen to an unsustainable level.

"The idea of open science is to make all research produced with public funds openly accessible, but publishers have seen this as an excellent way to increase their profits," says Kalle-Antti Suominen, Chair of the FinELib Steering Group and Vice Rector at the University of Turku.

"Publishers have hindered the transition to open publishing in various ways, allowing them to collect both subscription and publication fees. This is an unsustainable pattern for universities and the scientific community, both economically and in principle. The situation won't change unless we are genuinely ready to reject unreasonable contract proposals and critically reflect on our publication practices," Suominen emphasizes.

The FinELib consortium's steering group has determined that significant discounts must be obtained for the currently negotiated journal packages [link: https://finelib.fi/kustannukset-saatava-kuriin-tiedelehtien-avoimuudesta-neuvotellaan-jalleen/ ] to continue the agreements. Kalle-Antti Suominen highlights that the discounts must be real and not a result of reducing the content of the agreement.

"Reducing the price solely by limiting access to journals or decreasing publication quotas doesn't mean that an otherwise overpriced contract proposal would become acceptable," Suominen explains.

The consortium is prepared that if the goals are not achieved, it's possible that not all current scientific journal agreements can be continued.

The FinELib consortium is currently negotiating seven scientific journal agreements with a combined value of over 16 million euros in 2023. In 2022, these agreements enabled a total of 3660 Finnish scientific articles to be freely accessible. The publishers involved in the negotiations are the American Chemical Society (ACS), Elsevier, Emerald, IEEE, Oxford University Press (OUP), Royal Society of Chemistry (RSC), and Springer.

For more information, please contact:

Kalle-Antti Suominen, vice-rector for research, University of Turku, Kalle-Antti.Suominen@utu.fi

Arja Tuuliniemi, head of licencing, National Library of Finland, arja.tuuliniemi@helsinki.fi

Tiedelehtien kustannukset kestämättömällä tasolla – tilauksien jatko vaakalaudalla

21.8.2023

Kustantajat vaativat tiedelehtien lukemisesta ja avoimesta julkaisemisesta yhä suurempia maksuja, vaikka tiedeyhteisö ei kestä edes nykyisiä kustannuksia. Kustannukset ovat nousseet tasolle, joka ei vastaa palveluista saatavia hyötyjä.

Suomen korkeakoulut ja tutkimuslaitokset ovat jo pitkään olleet taloudellisesti haastavassa tilanteessa. Monet niistä ovat joutuneet vähentämään henkilöstöään muutosneuvotteluiden kautta. Samaan aikaan tiedelehtien kustantajat ovat systemaattisesti korottaneet tiedelehtien lukemisen ja avoimen julkaisemisen maksuja, vaikka kustantajat käytännössä saavat tutkijoilta sekä artikkelit että niiden arvioinnin ilmaistyönä.

FinELib-konsortio on neuvotellut tiedekustantajien kanssa sopimuksia, jotka kattavat sekä tiedelehtien lukemisen että avoimen julkaisemisen. Sopimuksien avulla tiedelehtien lukemisen kustannuksia on siirretty mahdollistamaan tutkijoille maksuttoman avoin julkaiseminen, mutta kokonaiskustannukset ovat silti nousseet kestämättömälle tasolle.

”Avoimen tieteen ideana on saada kaikki julkisin varoin tuotettu tutkimus avoimesti saatavaksi, mutta kustantajat ovat nähneet tässä erinomaisen tavan lisätä voittojaan”, toteaa FinELibin ohjausryhmän puheenjohtaja ja Turun yliopiston vararehtori Kalle-Antti Suominen.

”Kustantajat ovat jarruttaneet siirtymää avoimeen julkaisemiseen eri tavoin, jolloin niiden on mahdollista kerätä sekä tilaus- että julkaisumaksuja. Tämä on yliopistoille ja tiedeyhteisölle kestämätön kuvio niin taloudellisesti kuin periaatteellisesti. Tilanne ei muutu, mikäli emme ole aidosti valmiita hylkäämään kohtuuttomia sopimusesityksiä ja pohtimaan kriittisesti julkaisukäytäntöjämme”, painottaa Suominen.

FinELib-konsortion ohjausryhmä on linjannut, että nyt neuvoteltaviin tiedelehtipaketteihin on saatava merkittävä alennus, jotta sopimuksia voidaan jatkaa. Kalle-Antti Suominen korostaa, että alennusten on oltava todellisia, eikä  sopimuksen sisällön supistamisesta johtuvia.

”Hinnan alentaminen pelkästään karsimalla lehtisisältöjä tai vähentämällä julkaisumaksujen kiintiötä ei tarkoita, että muuten ylihintainen sopimusesitys muuttuisi hyväksyttäväksi,” Suominen toteaa.

Konsortio varautuu siihen, että jos tavoitteisiin ei päästä, on mahdollista, että kaikkia nykyisiä tiedelehtisopimuksia ei voida jatkaa.

FinELib-konsortion neuvottelee parhaillaan seitsemästä tiedelehtisopimuksesta, joiden yhteenlaskettu arvo vuonna 2023 on yli 16 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 näillä sopimuksilla avattiin vapaasti luettavaksi yhteensä 3660 kotimaista tieteellistä artikkelia. Neuvotteluissa mukana olevat kustantajat ovat American Chemical Society (ACS), Elsevier, Emerald, IEEE, Oxford University Press (OUP), Royal Society of Chemistry (RSC) ja Springer.

Lisätietoja:

Kalle-Antti Suominen, vararehtori, Turun yliopisto, Kalle-Antti.Suominen@utu.fi

Arja Tuuliniemi, palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto, arja.tuuliniemi@helsinki.fi

The costs must be reduced – FinELib negotiates on openness of scholarly publications

20.4.2023

FinELib's steering group has stated that the prices of journal packages being negotiated this year must be significantly reduced. This is crucial for higher education and research institutes to continue to license the materials.

Read & publish agreements have significantly increased open publishing in the FinELib consortium, but the current cost level of the agreements is not sustainable.

This year the consortium is negotiating the renewal of seven journal contracts:

 • American Chemical Society (ACS)
 • Elsevier
 • Emerald
 • IEEE
 • Oxford University Press (OUP)
 • Royal Society of Chemistry (RSC) and
 • Springer.

With these agreements, the total of 3660 scientific articles were published open access in 2022. The total value of these journal packages is over 16 million euro in 2023.

In addition to a fair price, the consortium requires publishers to commit to furthering open publishing. New agreements must also meet the FinELib acquisition principles, which define the minimum requirements for journal usage rights and open publishing.

Kustannukset saatava kuriin – Tiedelehtien avoimuudesta neuvotellaan jälleen

20.4.2023

FinELib-konsortion ohjausryhmä on linjannut, että tänä vuonna neuvoteltavien tiedelehtipakettien hintoihin on saatava merkittävä alennus, jotta korkeakoulut ja tutkimuslaitokset voivat jatkaa aineistojen tilauksia.

Luku- ja julkaisuoikeuden sisältävät sopimukset ovat lisänneet merkittävästi avointa julkaisemista, mutta sopimusten nykyinen kustannustaso ei ole kestävä.

Tänä vuonna FinELib neuvottelee seitsemän tiedelehtisopimuksen uusinnasta:

 • American Chemical Society (ACS)
 • Elsevier
 • Emerald
 • IEEE
 • Oxford University Press (OUP)
 • Royal Society of Chemistry (RSC) ja
 • Springer.

Vuonna 2022 näillä sopimuksilla avattiin vapaasti luettavaksi yhteensä 3660 kotimaista tieteellistä artikkelia. Sopimusten yhteenlaskettu arvo vuonna 2023 on yli 16 miljoonaa euroa.

Kohtuullisen hinnan lisäksi konsortio edellyttää kustantajilta sitoutumista avoimen julkaisemisen edistämiseen. Sopimusten on myös täytettävä konsortion hankintaperiaatteet, jotka määrittelevät aineistojen käyttöä ja avointa julkaisemista koskevat minimivaatimukset.

Lue lisää FinELibin vuoden 2023 neuvottelutavoitteista → avointiede.fi: Transformatiivisista sopimuksista neuvotellaan tänä vuonna ja tavoitteet ovat kovat

Open publishing in Lippincott and Taylor & Francis journals continues

7.3.2023

Open publishing was suspended in early 2023 as the negotiations were prolonged. Open access publishing has now restarted in the journals of both publishers.

New FinELib agreements with Wolters Kluwer’s Lippincott journals and Taylor & Francis journals give the researchers from the subscribing institutions the right to publish their articles open access without additional payment. The agreements cover both years 2023 and 2024.

It's estimated that FinELib’s agreements with these publishers now cover all articles from eligible researchers until the end of 2024.

Agreement with Taylor & Francis covers open publishing in almost 2,000 hybrid journals published by T&F from the fields of social sciences, humanities, and natural sciences. The agreement also includes reading rights T&F Social Sciences & Humanities and Science & Technology Libraries.

Lippincott subscribers get access to approximately 250 paywalled medical journals. Researchers can also publish open articles free of charge in approximately 290 journals. The publication right applies to both hybrid and fully open journals.

Avoin julkaiseminen Lippincottin ja Taylor & Francisin lehdissä jatkuu

7.3.2023

Avoin julkaiseminen Lippincottin ja Taylor& Francisin lehdissä oli tauolla alkuvuodesta 2023 neuvotteluiden pitkittyessä. Nyt julkaiseminen on jälleen käynnistynyt.

FinELibin uudet sopimukset Wolters Kluwerin kustantamista Lippincott-lehdistä ja Taylor & Francisin lehdistä antavat tilaajaorganisaatioiden tutkijoille oikeuden julkaista artikkelinsa avoimena ilman erillistä maksua. Sopimukset kattavat vuodet 2023–2024.

Aiemmasta poiketen molemmat sopimukset kattavat nyt etukäteen arvioituna kaikkien tilaajaorganisaatioiden tutkijoiden artikkeleiden julkaisemisen avoimena vuoden 2024 loppuun saakka.

Taylor & Francisin sopimus mahdollistaa maksuttoman avoimen julkaisemisen lähes 2000:ssa T&F:n kustantamassa hybridilehdessä yhteiskuntatieteellisiltä, humanistisilta ja luonnontieteellisiltä aloilta. Sopimus sisältää myös lukuoikeuden Social Sciences & Humanities- ja Science & Technology -kokoelman lehtiin.

Lippincott-lehtipaketin tilaajat saavat pääsyn noin 250:een maksumuurin takana olevaan lääketieteen alan lehteen. Tutkijat voivat lisäksi julkaista avoimia artikkeleita maksutta noin 290 lehdessä. Julkaisuoikeus koskee sekä hybridi- että täysin avoimia lehtiä.

FinELib-toimiston joulutervehdys

16.12.2022

FinELib-toimisto toivottaa hyvää joulua ja uutta vuotta!

PS. Joulun ja vuodenvaihteen tienoilla kannattaa lomien vuoksi lähettää sähköpostit henkilökohtaisten osoitteiden lisäksi myös toimiston palveluosoitteeseen finelib@helsinki.fi

 

Avoimen julkaisemisen kokonaiskustannukset 2021
-webinaari 16.12.

29.11.2022

Avoimen julkaisemisen kokonaiskustannusten seuranta on valmistunut! Tulokset julkistetaan webinaarissa perjantaina 16.12.2022 klo 10–11.30.

Kansalliskirjaston järjestämässä webinaarissa käydään läpi vuoden 2021 seurannan tuloksia. Paneelikeskusteluun osallistuvat seurantamallityöryhmän jäsenet Janne Pölönen (Julkaisufoorumi), Jyrki Ilva (Kansalliskirjasto), Juho Jussila (Itä-Suomen Yliopisto) ja Sirpa Suonpää (Luonnonvarakeskus). Tilaisuuden juontaa seurantamalliryhmän puheenjohtaja Timo Vilén (FinELib) ja visualisointien toteutuksesta kertoo Valtteri Vainio (CSC).

Avoimen julkaisemisen kokonaiskustannuksia kartoittava kysely toteutettiin Avoimen tieteen ja tutkimuksen (AVOTT) seurantakyselyn yhteydessä vuonna 2022. Kysely lähetettiin kaikille OKM:n julkaisutiedonkeruun piiriin kuuluville suomalaisille yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja tutkimuslaitoksille. Vastausprosentti oli erinomainen, iso kiitos kaikille vastanneille!

Kyselyn lisäksi tietoja saatiin FinELib-toimistosta sekä Open APC -palvelusta, johon on koottu tietoja organisaatioiden maksamista kirjoittajamaksuista. Avoimen julkaisemisen kokonaiskustannusten seurantamallin kehittämisestä vastasi Kansalliskirjaston FinELib-toimiston johtama työryhmä.

Seurannan tulokset julkaistaan tiedejatutkimus.fi -sivustolla 16.12.2022 ja seurannan data julkaistaan avoimena vuoden 2023 alussa.